ஒரு மரத்துப் பறவைகள்

ஒரு வெள்ளாடு வேங்கையாகிறது

முயலுக்கு மூணு கால்

ஊமை கனவு கண்டால்

ஆயிரம் வாசல் இதயம்

பில்லா