தூரத்து இடி முழக்கம்

சாவித்திரி

அழைத்தால் வருவேன்

சரணம் ஐயப்பா

வறுமையின் நிறம் சிவப்பு

மாதவி வந்தாள்

முழு நிலவு

விஸ்வரூபம்

குமரிப் பெண்ணின் உள்ளத்திலே