கிளிஞ்சல்கள்

நல்லது நடந்தே தீரும்

அன்று முதல் இன்று வரை

ஒரு இரவு ஒரு பறவை

நெஞ்சில் ஒரு முள்

எல்லாம் இன்ப மயம்

குடும்பம் ஒரு கதம்பம்

மங்கள லட்சுமி

உதயமாகிறது