கோழி கூவுது

மகனே மகனே

முள் இல்லாத ரோஜா

நிஜங்கள்

வெற்றி நமதே

அழகிய கண்ணே

சின்னஞ்சிறுசுகள்

மாதுளை முத்துக்கள்

நெஞ்சங்கள்