பகடை பன்னிரெண்டு

வாலிபமே வா வா

அதிசயப் பிறவிகள்

குப்பத்துப் பொன்னு

நீதி தேவன் மயக்கம்

அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சி இல்லை

நாடோடி ராஜா

கடவுளுக்கு ஓர் கடிதம்

பண்ணைபுரத்து பாண்டவர்கள்