டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங்

ஊரும் உறவும்

பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு

குப்பத்துப் பொன்னு

நீதி தேவன் மயக்கம்

கடவுளுக்கு ஓர் கடிதம்

அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சி இல்லை

நாடோடி ராஜா

தீர்ப்புகள் திருத்தப்படலாம்