யுத்த காண்டம்

பாயும் புலி

சில்க் சில்க் சில்க்

ஜோதி

உருவங்கள் மாறலாம்

அவள் ஒரு காவியம்

எங்களாலும் முடியும்