முத்து எங்கள் சொத்து

தூரம் அதிகமில்லை

ஒரு ஓடை நதியாகிறது

தங்க மகன்

நீரு பூத்த நெருப்பு

தங்கைக்கோர் கீதம்

நெஞ்சோடு நெஞ்சம்

தூங்காதே தம்பி தூங்காதே

அபூர்வ சகோதரிகள்