கைவரிசை

நாலு பேருக்கு நன்றி

தங்க மகன்

நீரு பூத்த நெருப்பு

தோடி ராகம்

வளர்த்த கடா

ஒரு இந்தியக் கனவு

என் ஆசை உன்னோடுதான்

சரணாலயம்