நீரு பூத்த நெருப்பு

தங்கைக்கோர் கீதம்

நெஞ்சோடு நெஞ்சம்

தூங்காதே தம்பி தூங்காதே

தோடி ராகம்

வளர்த்த கடா

என் ஆசை உன்னோடுதான்

சரணாலயம்

ஒரு இந்தியக் கனவு