தர்மகத்தா

நிச்சயம்

ஆயிரம் கைகள்

அம்பிகை நேரில் வந்தாள்

கடமை

புதிய சங்கமம்

புயல் கடந்த பூமி

தேன் கூடு

ஆத்தோர ஆத்தா