ஹேமாவின் காதலர்கள்

சிதம்பர ரகசியம்

சமுதாயச் சந்தையிலே

ஆண் பாவம்

சிகப்புக்கிளி

சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க

வீரன்

கரையைத் தொடாத அலைகள்

சமயபுரத்தாளே சாட்சி