ஒரு இனிய உதயம்

மௌனம் கலைகிறது

மண்ணுக்குள் வைரம்

மந்திரப்புன்னகை

மாட்டுக்கார மன்னாரு

அடுத்த வீடு

ஓடங்கள்

நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு

ஆயிரம் கண்ணுடையாள்