கண்ணுக்கு மை எழுது

தர்ம தேவதை

அவளைச் சொல்லி குற்றமில்லை

எங்கள் தாய்க்குலமே வருக

என்றாவது ஒரு நாள்

ஜிகுஜிகு ரயில்

தொடரும் உறவு

மேல்மருவத்தூர் அற்புதங்கள்

அன்னை என் தெய்வம்