தழுவாத கைகள்

பாலைவன ரோஜாக்கள்

அவளைச் சொல்லி குற்றமில்லை

என்றாவது ஒரு நாள்

ஜிகுஜிகு ரயில்

எங்கள் தாய்க்குலமே வருக

தொடரும் உறவு

மேல்மருவத்தூர் அற்புதங்கள்

அன்னை என் தெய்வம்