புதிய பூவிது

லட்சுமி வந்தாச்சு

அவளைச் சொல்லி குற்றமில்லை

ஜிகுஜிகு ரயில்

எங்கள் தாய்க்குலமே வருக

என்றாவது ஒரு நாள்

தொடரும் உறவு

மேல்மருவத்தூர் அற்புதங்கள்

அன்னை என் தெய்வம்