நேரம் நல்லாருக்கு

இனிய உறவு பூத்தது

சட்டம் ஒரு விளையாட்டு

பூக்கள் விடும் தூது

இவர்கள் வருங்கால தூண்கள்

மனிதன்

உழவன் மகன்

செல்லக்குட்டி

மனதில் உறுதி வேண்டும்