மதுரைக்காரத் தம்பி

முதல் பாவம்

என் வழி தனி வழி

புதிய வானம்

வசந்தி

பறவைகள் பலவிதம்

பட்டிக்காட்டுத் தம்பி

சகாதேவன் மகாதேவன்

காளிச்சரண்