மதுரைக்காரத் தம்பி

முதல் பாவம்

என் வழி தனி வழி

புதிய வானம்

காளிச்சரண்

கடற்கரை தாகம்

வசந்தி

சகாதேவன் மகாதேவன்

பறவைகள் பலவிதம்