ராசாத்தி கல்யாணம்

காதல் எனும் நதியினிலே

ஒரே தாய் ஒரே குலம்

குற்றவாளி

என்னெப் பெத்த ராசா

ஒரு பொண்ணு நெனச்சா

எங்க வீட்டுத் தெய்வம்

காக்கா கடி

சொந்தம் 16