மனசுக்கேத்த மகராசா

ஆராரோ ஆரிரரோ

திருப்புமுனை

பாசமழை

தங்கமான ராசா

மாப்பிள்ளை

வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை

வெற்றி விழா

அன்புக் கட்டளை