மாப்பிள்ளை

வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை

வெற்றி விழா

திராவிடன்

படிச்ச புள்ள

அத்தைமடி மெத்தையடி

பூ மனம்

உத்தம புருஷன்

என் அருமை மனைவி