தங்கமான ராசா

மாப்பிள்ளை

வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை

திராவிடன்

படிச்ச புள்ள

அத்தைமடி மெத்தையடி

அன்னக்கிளி சொன்ன கதை

பூ மனம்

உத்தம புருஷன்