ப்ளே கேர்ள்ஸ்

சின்னபுள்ள

வனஜா கிரிஜா

மஞ்சு விரட்டு

அத்தமக ரத்தினமே

புதிய மன்னர்கள்

தாய் மனச

பாண்டியனின் ராஜ்ஜியத்தில்

மகுடிக்காரன்