ப்ளே கேர்ள்ஸ்

வனஜா கிரிஜா

சின்னபுள்ள

மஞ்சு விரட்டு

அத்தமக ரத்தினமே

பாண்டியனின் ராஜ்ஜியத்தில்

புதிய மன்னர்கள்

தாய் மனச

மகுடிக்காரன்