டியர் சன் மருது

மண்ணத் தொட்டு கும்பிடணும்

இளமைக்கு ஒரு எச்சரிக்கை

முறை மாப்பிள்ளை

தொட்டாசிணுங்கி

ஜமீன் கோட்டை

வர்றார் சண்டியர்

மாமன் மகள்

இளையராகம்