கோலங்கள்

மக்கள் ஆட்சி

இளவரசி

அவள் ஒரு கவரிமான்

மலைச்சாரலில் ஒரு பூங்குயில்

மண்ணுக்கு மரியாதை

தாய்க்குலமே தாய்க்குலமே

சிந்துபாத்

மிஸ்டர் மெட்ராஸ்