ரகசிய போலீஸ்

நீலக்குயில்

இளவரசி

அவள் ஒரு கவரிமான்

மலைச்சாரலில் ஒரு பூங்குயில்

தாய்க்குலமே தாய்க்குலமே

மண்ணுக்கு மரியாதை

சிந்துபாத்

Aasai (Ajith)