டேக் இட் ஈஸி ஊர்வசி

புதிய உலகம்

Selva

கோபாலா கோபாலா

புருஷன் பொண்டாட்டி

பூமணி

ஞானப்பழம்

நேதாஜி

பாஞ்சாலங்குறிச்சி