உன்னருகே நானிருந்தால்

மானசீகக் காதல்

குடும்பச்சங்கிலி

சிவன்

சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் நானும்

இரணியன்

கண்மணி உனக்காக

கண்ணுபடப் போகுதய்யா

புதுக்குடித்தனம்