மனு நீதி

நீ எந்தன் வானம்

என்னவளே

மனசு

பொட்டு அம்மன்

என் சகியே

சினேகிதியே

வண்ணத் தமிழ்ப்பாட்டு

அன்புடன்