பார்த்தாலே பரவசம்

தவசி

மனதைத் திருடிவிட்டாய்

ஆளவந்தான்

பொன்னான நேரம்

ஆண்டான் அடிமை

நெருப்பூ

அசோகவனம்

மிட்டா மிராசு