காற்றுக்கென்ன வேலி

பார்த்தாலே பரவசம்

தவசி

மனதைத் திருடிவிட்டாய்

ஆளவந்தான்

பொன்னான நேரம்

நெருப்பூ

அசோகவனம்

மிட்டா மிராசு