கோவில்

காதல் சரிகம

விஷ்வதுளசி

உள்ளத்தைக் கிள்ளாதே

கேம்பஸ்

அது

என்னவோ புடிச்சிருக்கு