கோவில்

என்னவோ புடிச்சிருக்கு

காதல் சரிகம

விஷ்வதுளசி

உள்ளத்தைக் கிள்ளாதே

கேம்பஸ்

அது