சண்டக்கோழி

வெற்றிவேல் சக்திவேல்

aaru

ஆறு

தவமாய் தவமிருந்து

மந்திரன்

கண்ட நாள் முதல்

ஆணை

ஏபிசிடி

உன்னெ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு