கணபதி வந்தாச்சி

காசு

திருவிளையாடல் ஆரம்பம்

நெஞ்சிருக்கும் வரை

திருடி

மனசுக்குள்ளே

வெயில்

சென்னைக் காதல்

நெஞ்சில்