முதல் காதல் மழை

வில்லாளன்

கோட்டி

நலம்தானா

நெல்லு

அரிது அரிது

தென்மேற்குப் பருவக்காற்று

சுட்டி சாத்தான்

அதிசய மணல்மாதா