பதினாறு

வாடா போடா நண்பர்கள்

பழகியதே பிரிவதற்கா

Kaavalan

இளைஞன்

சொல்லித் தரவா

ஆடுகளம்

சிறுத்தை

தமிழ் தேசம்